V tarptautinis jaunøjø muzikos atlikëjø konkursas „WORLD HARMONY“
 

5th International young music performers competition “WORLD HARMONY”
 

  ____________________________________________________

 2023 m. spalio 16-17-18 d. Vilnius (Lietuva)
2023 October 16-17-18 Vilnius (Lithuania)

 


 

Nuostatai / Regulations

 

Dalyvio anketa / Questionnaire

 

Dalyviø eilës tvarka / Order of participants

 

Bukletas / Booklet

 

Apdovanojimai / Awards

 

 

Daugiau apie konkursus-festivalius „World Harmony" / More abaut competition-festival "World Harmony"