VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA LYRA
 

XII Lietuvos jaunøjø dainininkø festivalis-konkursas

 „Dainø namai“

  

2020 m. spalio 31 d. 11.00 val. nuotoliniu bûdu vyks XII Lietuvos jaunøjø dainininkø festivalis-konkursas
„Dainø namai“

 

Daugiau informacijos apie festivalius ir konkursus

 

Festivalio-konkurso nuostatai

 

Paraiðkø registracija

 

Festivalio-konkurso programa

 

Konkurso rezultatai