KÛRYBIÐKAS MOKYTOJAS – KÛRYBIÐKI MOKINIAI

Knyga lietuviø kalba. 76 psl. Tiraþas 90 egz.

Klaipëdos universiteto leidykla, Klaipëda, 2016 m.

Sudarytojos: Rûta Girdzijauskienë, Þydrë Jautakytë

Leidinyje aptariami mokiniø kûrybiðkumo ugdymo aktualumas ir problemiðkumas,

pateikiami kûrybiðkumo sampratà ir kûrybiðkumui skleistis palankios aplinkos kûrimo galimybes aptariantys straipsniai,

pristatomi Lietuvos muzikos mokytojø iðbandyti mokiniø kûrybiðkumo ugdymo metodø pavyzdþiai.

lyra.365.lt